Instal·lacions

Serveis


Legalitzacions instal·lacions específiques des de la fase de projecte, direcció d’obra (si s’escau), fins a la tramitació i obtenció del número de instal·lació definitiu davant el Departament de Indústria.
 

Projectes elèctrics de locals i indústries (baixa tensió)

Realitzem projectes de AT (alta tensió) de centres de transformació, línies de distribució, connexió a xarxa de fotovoltaica, i BT (baixa tensió): projectes de instal·lació i legalització de indústries, oficines administratives, laboratoris, instal·lacions fotovoltaiques, estudis tarifaris, etc.
 

Projectes d’Atmosferes Explosives ( DOPEX)

Projectes elèctrics de mitjana tensió
Viabilitat econòmica i implantació d’estacions transformadores de mitjana tensió. Disseny de instal·lacions d’Alta-Mitjana Tensió.
 

Projectes de instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum
 

Projectes de climatització de tot tipus de locals i indústries
Assessorament i balanços tèrmics. Projectes de climatització i muntatge de instal·lacions d’habitatges, edificis corporatius, comerços, hotels, hospitals, laboratoris, sales de contenció biològica, piscines, pavellons esportius i tot tipus de indústries de l’àmbit sanitari, alimentari o que precisin controls de temperatura i/ho humitat en els seus processos productius. Projectes de instal·lacions de fred industrial de nivell 1 i 2.  
 

Projectes de instal·lacions petrolíferes
Projecte per legalització de instal·lacions petrolíferes:
   - Per a consum propi (MI-IP03), segons R.D. 1523/1999.
   - Per a subministra a vehicles (MI-IP04), segons R.D. 706/2017.
   - Parcs d’emmagatzematge de líquids petrolífers (MI-IP02), segons R.D. 1562/1998.
Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions d’equips a pressió (posada en servei, modificacions i baixa) davant l’Administració.
Assessorament estat de legalització de la instal·lació i obligatorietat de realitzar proves d’estanqueïtat a: tancs soterrats de parets simple, sense sistema de detecció; tancs i canonades soterrades amb sistema de detecció, a instal·lacions petrolíferes per a consum propi (MI-IP03) i subministra a vehicles (MI-IP04); Parc d’emmagatzematge de líquids petrolífers MI-IP02.  
 

Projectes d’aparells a pressió
Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions d’equips a pressió (posada en servei, modificacions i baixa) davant l’Administració.
Assessorament estat de legalització de la instal·lació i obligatorietat de realitzar proves de nivell A, B o C, a: recipients per a gasos i líquids; calderes i equips sotmesos a flama o aportació de calor i canonades.
Projectes i direcció d’obra de: calderes, centrals generadores d’energia elèctrica, dipòsits criogènics, recipients a pressió transportables, refineries de petrolis i plantes petroquímiques i botelles d’equips respiratoris autònoms.
 

Projectes de gasos combustibles
Projecte de legalització de instal·lacions de gasos combustibles.
Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions de gasos combustibles (posada en servei, modificacions i baixa).
Tramitació de:

  • Comunicació per exercir l’activitat de comercialització de gas natural.
  • Instal·lacions de transport i distribució de combustibles gasosos per canalització.
  • Autorització de parcs d'emmagatzematge de productes petrolífers d'operadors a l'engròs.
  • Autorització d'obertura, trasllat i comunicació de reformes d'establiments obligats a disposar de mesures de seguretat i/o de dispensa d'alguna de les mesures.
  • Estacions de servei per a vehicles a gas.
  • Liquidació de taxes generades per les inspeccions d’instal·lacions receptores de gasos combustibles per canalització de les Empreses Distribuïdores de Gas (EDG).
  • Centres d'emmagatzematge i distribució d’envasos de gasos liquats del petroli.
  • Declaració responsable per a instal·lacions d'emmagatzematge i distribució de combustibles sense autorització administrativa prèvia.

Projectes d’emmagatzematge de productes químics i accidents greus (AG)
 Projectes d’emmagatzematge de productes químics i accidents greus (AG).
 Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics (posada en servei, reducció de la capacitat d'emmagatzematge, modificació, canvi de titular i baixa).
 Anàlisis de l’afectació o no dels establiments a nivell de Seveso: afectats pel nivell inferior o superior.
 Ampliacions d’establiments  legalitzats amb antics reglaments.
 Tramitació d’excepcions de norma a Indústria amb proposta de mesures de seguretat equivalents per adequar les instal·lacions.
 Servei extern com Inspector propi, per a realitzar les inspeccions anuals, requerides a la normativa vigent.

Plans d’Autoprotecció
Elaboració de Plans d’Autoprotecció.
Registre electrònic de plans d'autoprotecció – Hermes
Simulacres anuals i informe de conclusions.
Formació a equips d’emergència i resta d’usuaris en edificis afectats pel Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, en el cas de les activitats i els centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya.  
Linkedin instagram VIDAL ENGINYERIA INTEGRAL S.L.P. - MAPA WEB - POLíTICA DE COOKIES - AVíS LEGAL - BY ANUNZIA
Acció