Incendis

Serveis


Projecte d'instal·lacions de seguretat i prevenció contra incendis (PCI)
Projecte de mesures de seguretat contra incendis tant a nivell municipal com a nivell de la Generalitat de Catalunya.
Realitzem projectes de prevenció i seguretat de incendis en l’àmbit industrial, administratiu, comercial i monumental (edificis singulars, patrimonials o protegits), tant a nivell estatal, com autonòmic.
 
Inspecció periòdica de pci 
Es realitzen auditories de l’estat de les activitats a nivell de protecció contra incendis per determinar l’abast de les actuacions per realitzar o completar la instal·lació a la normativa que li sigui d’afectació. En el marc de les inspeccions periòdiques a realitzar en el catàleg d’activitats i/o usos en els edificis, contemplats en el R.D. 513/2017, de 22 de ,aig, BOE de 12.06.2017, amb entrada en vigor en 12.12.2017.
 
S’estableix l’obligació de realitzar inspeccions periòdiques cada 10 anys, amb una entitat de inspecció i control, a les instal·lacions no subjectes a normativa específica.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6606.pdf

Els plaços determinats per realitzar la primera inspecció (en instal·lacions existents) són:
 

Antiguitat (anys)
a data 12.12.2017
Data límit
Major o igual (≥ 20) 12/12/2018
Major o igual (≥ 15 i menor <20) 12/12/2019
Major o igual (≥ 10 i menor <15) 12/12/2020
 
En definitiva es tracta d’aconseguir establiments i/o edificis més eficients en la resposta contra incendis (tant activa com passiva).

Enginyeria prestacional de incendis 
És una disciplina dins la projecció en la qual a partir dels requeriments del client, s’articula quina tipologia d’edifici, emmagatzematge, etc. seria necessaris per complir tots els inputs del client i de la normativa específica per tal que el client pogués buscar una ubicació o edifici que complís aquestes premisses i no amb el sistema habitual en que el client sol implantar-se en una ubicació i/o configuració d’edifici i a partir de les característiques del mateix, s’adapta als seus condicionants arquitectònics o constructius.
 

Tramitació d’exempcions de normativa

Davant el departament tècnic d’activitats del municipi o de la DGPEIS (Direcció General de Prevenció, Extinció de Incendis i Salvaments, Servei de Prevenció de la Generalitat de Catalunya), proposta de mesures de seguretat equivalents per adequar instal·lacions que no reuneixen la totalitat de mesures exigibles ateses les seves característiques.
 

Càlculs hidràulics
Disseny, dimensionament i implantació de sistemes convecionals i no convencionals d’extinció automàtica:
-ruixadors ESFR (Early supression Fast Response),
-detecció de fums per aspiració i sistemes d’escuma d’alta expansió,
-dimensionats segons NPFA (National Fire Protection Association)Projecte d´instal·lacions de seguretat i prevenció contra incendis


El risc d'incendi en immobles i establiments es destaca com un dels més freqüents relacionats amb els usos i activitat ...


Linkedin instagram VIDAL ENGINYERIA INTEGRAL S.L.P. - MAPA WEB - POLíTICA DE COOKIES - AVíS LEGAL - BY ANUNZIA
Acció