c. Montserrat Roig, 14
08192 St. Quirze del Vallès . Barcelona
 

PROJECTES PETROLÍFERS
Disseny d' instal·lacions per a consum propi, venda al detall i parcs d'emmagatzematge de líquids petrolífers
Implantació d'estacions de servei, amb les pertinents legalitzacions d'obres, instal·lació mecànica, baixa tensió, aire comprimit, contra incendis, tractament d'aigües i tramitació de llicència d'activitats.
CONTRA INCENDIS
Realitzem auditories, disseny de sistemes integrals de protecció contra incendis tot donant compliment a les Normes Nacionals; Real Decret 1942/1993, de 5-11-1993, “Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios”, "Código Técnico de la Edificación" (CTE) i internacionals NFPA, API, FM, ISO CEN.
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ
Estudis tarifaris, viabilitat per entrar al lliure mercat. Disseny d' instal·lacions de baixa tensió en indústria, habitatges, enllumenat públic i xarxes generals.
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE MITJA TENSIÓ
Viabilitat econòmica i implantació d'estacions transformadores de mitja tensió. Disseny de instal·lacions d'Alta-Mitja Tensió.
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
Disseny d' instal·lacions tèrmiques en els edificis en l'àmbit industrial, comercial i habitatges. Càlcul de requeriments mínims de tractament d'aire i ventilació.
Empresa. Vidal Enginyeria
Projectes: Industrial i d'Arquitectura
Links
Clients
Notícies
Contacte
Àrea Privada

Home


  Crielec Daikin Vilasoi Gefisa Sabo Española Schneider electric EIC
Vidal Enginyeria Integral S.L. * Contacte * Nif: B63234645 * Nota Legal * By Anunzia

Projectes ambientales Projectes d'obres Projectes d'instal·lacions Plans d'emergència i autoprotecció